Eigen bijdrage verrekenen in rekening-courant: verstandig of juist niet …… ?

Een lekkere zomerse dag en naar de autogarage om een auto van de zaak uit te zoeken. Kan het nog mooier? Eenmaal bij de garage aangekomen blijkt de gewenste auto toch iets boven het budget te liggen. U komt met uw werkgever een eigen bijdrage overeen om een deel van het privégebruik teniet te doen. En deze eigen bijdrage hoeft u nu nog niet maandelijks te betalen, maar dit wordt allemaal verrekend in een rekening-courantpositie tussen u en de werkgever. Perfect! Toch..?

Tot het loon wordt alles aangemerkt wat uit een dienstbetrekking wordt genoten. Dit is niet alleen het salaris, maar bijvoorbeeld ook de auto van de zaak welke de werknemer ter beschikking is gesteld voor zakelijk én privégebruik. Deze bijtelling op de auto kan worden verminderd door een eigen bijdrage van de werknemer. Komt de auto dus bijvoorbeeld iets boven het budget of verlangt werkgever sowieso een bijdrage in de autokosten, dan kunnen werkgever en werknemer een eigen bijdrage overeenkomen.

U rijdt dus lekker over de zonovergoten boulevard ervan uitgaande dat u minder hoeft bij te tellen over de waarde van de auto middels de overeengekomen eigen bijdrage. In 2014 vindt in rekening-courant immers keurig de verrekening plaats over de jaren 2012 en 2013. Echter, is in dit geval nu wel sprake van een eigen bijdrage welke in mindering kan worden gebracht op de bijtelling van de betreffende jaren?

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat alleen verrekeningen of vergoedingen in hetzelfde loontijdvak of in ieder geval in hetzelfde boekjaar als een vergoeding voor privégebruik kunnen gelden. De pas in 2014 verrekende bedragen kunnen daarom niet als eigen bijdrage voor privégebruik van de auto worden aangemerkt in de jaren 2012 en 2013.

De Hoge Raad laat het eindoordeel van het Hof in stand, maar Volgens de cassatierechter geven de wettekst en de wetsgeschiedenis geen aanleiding om te eisen dat de vergoedingen ook in het desbetreffende aangiftetijdvak, loontijdvak of boekjaar moeten zijn betaald of verrekend.

Op het moment dat het loon wordt genoten, dient er loonbelasting te worden ingehouden. Deze loonbelasting dient vervolgens binnen een maand na afloop van dat tijdvak te worden afgedragen. De Hoge Raad stelt nu dat de eigen bijdrage ter voorkoming of vermindering van het privégebruik van de auto alleen geldt wanneer deze in de betreffende loontijdvakken onvoorwaardelijk zijn geworden. En dit is dus niet geval bij de verrekening in rekening-courant in 2014 van de eigen bijdrage over de jaren 2012 en 2013.

Bericht auteur

Plaats een Reactie